Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaardenvan de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond en NTO in het kadervan de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-

Economische Raad en treden voorde Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.


Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de StichtingWebshop Keurmerk met

uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder

toezicht staanvan de Autoriteit Financiële Markten.


ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 - De prijs

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging

ARTIKEL 13 – Betaling

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

ARTIKEL 15 - Geschillen

ARTIKEL 16 – Branchegarantie

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 18 - Wijzigingvan de algemenevoorwaarden

StichtingWebshop Keurmerk


ARTIKEL 1 - DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag:kalenderdag;


Duurtransactie:een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:de mogelijkheid voorde consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst

op afstand;

Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die lid isvan de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd

systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,

zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


Naam ondernemer: Goedkope-natuurleien.nl is een handelsnaam van Hegeraat B.V.

Vestigingsadres: Zandstraat 24a, 5374NB te Schaijk

Telefoon: + 31 (0) 649277736

E-mailadres: info@goedkopedakleien.nl

KvK-nummer: 59150440

BTW-identificatienummer: OB NL 853.340.560.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de

toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze

beroepsregels toegankelijk zijn.


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor dat de overeenkomst op afstand


wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs

elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval

van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.


ARTIKEL 4 - HET AANBOD


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk

in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,

die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

- daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

- ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

Gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

- wijze deze voor de consument te raadplegen is;


- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding

door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daar toe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te

weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan

de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één

jaar of van onbepaalde duur is.

6. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product


door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij

het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending

voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De

uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig

voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

verstreken;


c. betreffende weddenschappen en loterijen.


ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,

worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkomingvan de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkomingvan de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de

ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingangvan de dagwaarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid ende op de datum

vande totstandkomingvan de overeenkomstbestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal

gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en

vorderingen die de consument op grondvan de overeenkomsttegenover de ondernemer kan doen gelden.


ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel

slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het rechtom de overeenkomstzonder kosten te

ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Ingeval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden

gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet

worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekeningvan de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming

van daar toe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de

bepaaldeduur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

3. De consument kande in de vorigeleden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

bepaalde duur.

5. Inafwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een

bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het eindevan

de verlengingkan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag

opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden

in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en

weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloopvan de proef-of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst

te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich

tegen opzegging vóór het eindevan de overeengekomen duur verzetten.


ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid1. In geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling

van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht

doen gelden aangaande de uitvoeringvan de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht

om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoeringvan de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer

de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemerkan eveneens worden ingediend via een

klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerkwww.keurmerk.info. De klacht wordt dan

zowel naar de betreffende ondernemer als naarde Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.


ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten

met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met

inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop,

Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn

klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.


4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie

aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze

keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door

de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het

geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemtde ondernemer de keuze van de

consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan

de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement

van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend

advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer

surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk

heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshopeen andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies

voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten

geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of

dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen

de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE

1.De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de

Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na

de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend

advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijs de is

gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop

Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-

uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te

zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de

Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop

Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument

aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de

Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte

zal vragen ter voldoening aan de consument.


ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK

1.De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de

Consumentenbond.


2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn

gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor

de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam